Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

data publikacji: 21-08-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 12 sierpnia br. wprowadzony został, zarządzeniem nr 83/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaktualizowany Regulamin stypendialny dotyczący projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydłużeniu ulega okres wydatkowania przedmiotowego stypendium do dnia 30 września 2014 roku. Zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do    30 września 2014 r.

Ponadto załącznik nr 5 do Regulaminu stypendialnego – Sprawozdanie z realizacji IPREU w podsumowaniu uległ zmianie i otrzymał brzmienie:

Jako wydatkowane ze środków stypendium uznawać można wszystkie wydatki, które zostały poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., jeżeli są one zgodne z IPREU dołączonym do Wniosku.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego