Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Administrator danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO WER

data publikacji: 04-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z przekształceniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Ministerstwo Rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przetwarzanych w zbiorach pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z obszarem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, został Minister Rozwoju. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) osoby, których dane są przetwarzane, muszą być przez administratora danych informowane o adresie jego siedziby i jego pełnej nazwie.

Dlatego też przed przedstawieniem do podpisu nowo przystępującym do projektów PO WER uczestnikom oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent powinien zmodyfikować punkt 1 tego oświadczenia w taki sposób, aby brzmiał on w następujący sposób:

„1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.”

Ww. zmiana zostanie wprowadzona do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przy jej najbliższej aktualizacji. W ramach aktualizacji zmodyfikowany zostanie także § 1 w zakresie definicji „Powierzającego”, która z uwagi na zmianę nazwy Ministerstwa jest już nieaktualna.

Zmianę nazwy administratora danych osobowych i jego siedziby należy również uwzględniać w przypadku wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec innych osób, niebędących uczestnikami projektów, których dane osobowe przetwarzane są w zbiorze pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.