Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

data publikacji: 05-11-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 28 października 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”.

Wytyczne wymagały modyfikacji o charakterze dostosowującym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Ustawa ta uchyliła ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, do której w wielu miejscach odwoływały się wytyczne i zmieniła zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Zgodnie z uchwalonym aktem prawnym Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych zastąpiła Rada Dialogu Społecznego, powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r.

Dodatkowo w drugiej wersji wytycznych doprecyzowano zapisy dotyczące Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 zarządzanych przez Polskę.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz – we wskazanym w dokumencie zakresie – mają zastosowanie do Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 zarządzanych przez Polskę.

Do pobrania: