Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ujmowanie wkładu własnego niepieniężnego w kosztach pośrednich w ramach projektów PO WER

data publikacji: 04-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko IZ PO WER w kwestii ujmowania wkładu własnego niepieniężnego w kosztach pośrednich w ramach projektów PO WER.

Zdaniem IZ PO WER wnoszenie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektów jest co do zasady dopuszczalne bez względu na formę wniesienia ww. wkładu własnego.

Stawki kosztów pośrednich, wskazane w podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zostały określone na racjonalnym i niezawyżonym poziomie na podstawie analizy statystycznej danych historycznych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stawki te służą pokryciu wszelkich wydatków administracyjnych związanych z obsługą projektu i w analizie nie określono, jaka ich część przysługuje na pokrycie poszczególnych wydatków lub też kategorii wydatków. Takie podejście wydawało się bezcelowe i przeczące idei uproszczeń. W tej sytuacji to do beneficjenta należy decyzja, jaką część kosztów pośrednich przeznaczy na jakie wydatki. Należy podkreślić, że nie podlega to monitorowaniu przez instytucje pośredniczącego PO WER na żadnym etapie.

Tym samym, jeśli beneficjent chce część kosztów pośrednich pokryć ze środków własnych powinien mieć taką możliwość, przy czym na pokrycie wszelkich pozostałych wydatków w ramach kosztów pośrednich w ramach dofinansowania dostanie odpowiednio pomniejszoną stawkę kosztów pośrednich. Zdaniem IZ PO WER w przypadku wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich beneficjent nie ma potrzeby i zasadności określania jego formy we wniosku o dofinansowanie, gdyż co do zasady nie ma to znaczenia dla realizacji i rozliczania projektu. Wkład własny wykazywany w ramach kosztów pośrednich traktowany jest jako pieniężny. W ramach kosztów pośrednich nie podlegają bowiem weryfikacji i monitorowaniu żadne dokumenty księgowe.

Inną sprawą jest ewentualne wykazywanie przez wnioskodawców potencjału technicznego w ramach kosztów pośrednich. Jest to teoretycznie możliwe, ale powinno być traktowane jako wyjątek. W ocenie IZ PO WER wniesienie np. komputera lub innego sprzętu/wyposażenia dla koordynatora projektu lub innego personelu zarządzającego/administracyjnego nie powinno mieć bowiem istotnego wpływu na ocenę potencjału technicznego beneficjenta przy ocenie projektu. Zdecydowanie istotniejsze jest wykazywanie potencjału technicznego do merytorycznej realizacji projektu (tj. w ramach kosztów bezpośrednich). W takiej wyjątkowej sytuacji, wykazywania potencjału technicznego w ramach kosztów pośrednich, nie ocenia się jednak kwotowej wartości tego potencjału, ale jego znaczenie dla realizacji projektu. Oznacza to, że nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek wycen tego potencjału w ramach kosztów pośrednich.