Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+

data publikacji: 23-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego opublikowała przyjęty w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Obowiązująca wersja dokumentu (1.9) wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Wiadomości. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż ww. aktualny dokument znajduje się również na stronie internetowej
WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne i wytyczne.

Do pobrania:

- Tabela zmian (w odniesieniu do wersji 1.8)