Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia dotyczące postępowania ze środkami stanowiącymi zwroty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT od towarów i usług

data publikacji: 11-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące postępowania ze środkami stanowiącymi zwroty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach przyznanych, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (zwanych dalej refundacjami) oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwanych dalej dofinansowaniami). Stanowisko MRPiPS zostało uzgodnione z Ministerstwem Rozwoju (Instytucją Koordynującą EFS).

Zarówno środki stanowiące zwroty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT w ramach przyznanych refundacji oraz dofinansowań, jak również środki stanowiące odsetki od należności z tytułu zwrotu przyznanych refundacji lub dofinansowań, dokonane zarówno w tym samym roku budżetowym, jak również w okresach poprzednich, również w ramach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowią – w każdym przypadku – przychód Funduszu Pracy i tak powinny być zaewidencjonowane.

Korekty finansowe w projektach EFS

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środki stanowiące zwroty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT w ramach przyznanych refundacji oraz dofinansowań wymagają wyłączenia z rozliczenia dokonywanego z KE. Należy je zatem wykazać jako korektę finansową w projekcie EFS.

Natomiast pozostałe przychody Funduszu Pracy, uzyskane w związku z refundacjami oraz dofinansowaniami w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, np. odsetki od należności z tytułu zwrotu przyznanych refundacji oraz dofinansowań nie stanowią ani korekty finansowej, ani dochodu projektu EFS i w związku z tym nie podlegają żadnemu rozliczeniu ani ewidencjonowaniu w ramach projektu EFS.

Przeznaczenie środków stanowiących korektę finansową

Zatem, powiatowe urzędy pracy powinny postępować zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Oznacza to, że środki stanowiące zwroty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT, stanowiące korektę finansową w projekcie EFS, powinny pozostawać na kontach powiatowych urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń. Dopiero w przypadku braku możliwości ich wydatkowania na wskazane cele powinny one zostać zwrócone na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy, z odpowiednią adnotacją, zawierającą informację, czego dotyczy zwrot. Stosowanie powyższej zasady zapobiega powstawaniu dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem przelewów środków.

Zmiana Wytycznych

W świetle powyższych ustaleń, Ministerstwo Rozwoju dokona odpowiednich zmian Wytycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020.