Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim”

data publikacji: 22-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim”. Ewaluacja została przeprowadzona na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie od czerwca do grudnia 2015 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem badania było dokonanie oceny skuteczności oraz użyteczności działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi na rzecz aktywności zawodowej oraz społecznej osób poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim.

Wnioski i rekomendacje płynące z badania zostaną wykorzystane w celu lepszego dostosowania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do sytuacji osób młodych w Wielkopolsce, które są adresatami wsparcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach badania przeprowadzone zostały m.in. wywiady bezpośrednie i internetowe oraz zogniskowane wywiady grupowe z uczestnikami projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL oraz z mieszkańcami Wielkopolski. Badaniem objęci zostali również projektodawcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu województwa.

Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w badaniu serdecznie dziękujemy!

 

Do pobrania:

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim” (.pdf)