Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacja badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia skierowanego do nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie wielkopolskim”

data publikacji: 01-09-2015

             

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 10 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia skierowanego do nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie wielkopolskim” z Wykonawcą – Instytutem Badań Edukacyjnych.

Celem przedmiotowej ewaluacji będzie dokonanie oceny użyteczności wsparcia uzyskanego w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w pracy zawodowej nauczycieli. W wyniku badania przedstawione zostaną także przykłady dobrych praktyk w zakresie realizowanego wsparcia oraz komplementarności wsparcia w ramach Działania 9.4 z pozostałymi działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty oraz działaniami finansowanymi z innych źródeł.

W toku badania przeprowadzone zostaną wywiady bezpośrednie, internetowe i telefoniczne z uczestnikami, którzy zakończyli udział we wsparciu realizowanym w ramach Działania 9.4 PO KL. W bezpośrednich wywiadach wezmą również udział projektodawcy realizujący projekty w ramach Działania 9.4 PO KL oraz przedstawiciele instytucji posiadający wiedzę na temat działań komplementarnych. Zakończenie realizacji badań terenowych zaplanowano na październik br.

WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o podjęcie współpracy z zespołem badawczym i udział w przedmiotowym badaniu. Zespół badawczy będzie kierował się zasadą poufności informacji uzyskiwanych w trakcie badania. Dane zbierane będą wyłącznie w celu wykorzystania ich w analizie, z zastosowaniem zasady anonimowości respondentów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją badania prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ewaluacji i Monitoringu EFS pod nr tel. 61 846 37 30.

Zakończenie badania zaplanowano na koniec listopada br.