Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju dotyczące interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień.

Koszt racjonalnych usprawnień to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu związane z koniecznością wsparcia w projekcie uczestnika/pracownika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej w budżecie projektu. Należy je odróżnić od wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie osób z niepełnosprawnościami, przewidzianych w projekcie na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie. Te nie stanowią bowiem mechanizmu racjonalnych usprawnień, ale wsparcie na zasadzie uniwersalnego projektowania. Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy pomimo zaprojektowania uniwersalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami na etapie przygotowania projektu, pojawi się w trakcie jego realizacji mimo wszystko potrzeba sfinansowania działań dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej (np. w projekcie skierowanym do niedosłyszących uczestników zapewniono od początku jego realizacji środki wspomagające słyszenie i komunikację, ale pojawiła się dodatkowo wśród uczestników projektu np. osoba o niepełnosprawności sprzężonej – poruszająca się na wózku inwalidzkim). W takim przypadku istnieje również możliwość sfinansowania racjonalnych usprawnień (np. w postaci instalacji platformy do podjazdu, wynajmu schodołazu, asysty osoby wspomagającej poruszanie się).

W związku z powyższym, zapis Wytycznych dotyczący określenia stawek kosztów pośrednich, z wykorzystaniem stawek ryczałtowych jako % kosztów bezpośrednich z pomniejszeniem kosztów racjonalnych usprawnień, dotyczy wyłącznie kosztów mechanizmu racjonalnych usprawnień.