Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15

data publikacji: 20-11-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony dnia 30 października 2015 r. konkurs nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło ponad 200 wniosków o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym, Harmonogram oceny wniosków jest następujący:

 

ETAP OCENY

TERMIN

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI WNIOSKÓW

Rejestracja wniosków oraz wstępna weryfikacja poprawności wniosków
o dofinansowanie projektu.

14 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poprawienie braków formalnych lub oczywistych omyłek przez wnioskodawcę.

7 dni od daty otrzymania w systemie SOWA pisma informującego o konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku. Za moment złożenia skorygowanego wniosku uznaje się datę wpływu do IOK wersji papierowej wniosku.

Ponowna weryfikacja poprawności wniosków o dofinansowanie projektu.

7 dni od dnia złożenia uzupełnionego lub skorygowanego wniosku.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Ocena formalno-merytoryczna.

100 dni od dnia zakończenia naboru wniosków
o dofinansowanie projektu, tj. maksymalnie do 22.02.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.power.gov.pl listy projektów wybranych do dofinansowania.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie najwcześniej na marzec 2016 r. Czas potrzebny na rozstrzygniecie konkursu od momentu podpisania przez oceniających kart oceny formalno-merytorycznej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP zależy od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych do negocjacji.