Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram oceny wniosków WRPO 2014+ Działanie 6.2

data publikacji: 12-02-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z ogłoszonym 30 września 2015 r. konkursem nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, przedstawia orientacyjny harmonogram oceny wniosków:

a)    termin rozstrzygnięcia[1]konkursu przypadnie na 04.2016 r.,

b)    czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

  • nabórwniosków – od 02.11.2015 r. do 13.11.2015 r.,
  • weryfikacja, czy są braki formalne i/lub oczywiste omyłki we wniosku określone w wymogach zawartych w pkt. 4.1.1 Regulaminu konkursu – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku,
  •  posiedzenie KOPw tym:
  • ocena formalnaw terminie nie późniejszym niż 45 dni roboczych od dnia upływu terminu na złożenie wersji papierowych wniosków, tj. od 23.11.2015 r. do 27.01.2016 r.,
  • ocena merytorycznaw terminie nie późniejszym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej wniosków tj. zatwierdzenia przez IOK listy projektów poprawnych pod względem formalnym, tj. od 28.01.2016 r. do 21.04.2016 r.

W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Informacja o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie internetowej oraz na portalu.[1]Czas potrzebny na rozstrzygnięcie konkursu od momentu podpisania przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP zależy od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych do negocjacji.