Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja o edycyjnej korekcie Załącznika 9.2 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15

data publikacji: 18-11-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dokonano edycyjnej korekty w załączniku 9.2 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zmianie uległy następujące zapisy w części C karty:

1. W wierszu dotyczącym kryterium dostępu nr 3 – skorygowano edycyjny zapis na:

Czy projekt zakłada:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniższych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%,
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%,
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 36%.

2. W wierszu dotyczącym kryterium dostępu nr 5 i 6 – usunięto nieaktualny zapis (bez zmiany brzmienia kryterium):

„Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków skierowanej na realizację VI typu projektu, z zastrzeżeniem, że typ I jest w każdym projekcie obligatoryjny.”

W załączeniu:

Skorygowany załącznik 9.2 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (*pdf)