Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

data publikacji: 02-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje interpretację pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w kontekście zawierania umów o pracę w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych, „W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty”.

Umowa o pracę nie wpisuje się w definicję zamówienia publicznego z pkt 1 lit. II rozdziału 3 Wytycznych, tzn. umowa o pracę nie stanowi pisemnej umowy odpłatnej, zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach programu. Wobec powyższego, pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych nie ma zastosowania do stosunku pracy (bez względu na jego wartość), tj. nie ma konieczności upublicznienia podczas zawierania umów o pracę w ramach projektu. Obowiązują jednak ogólne warunki kwalifikowalności oraz zasady wynikające z rozdziału 6.16 Wytycznych dotyczące kwalifikowalności kosztów zaangażowania personelu projektu.