Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

data publikacji: 21-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1)    Dotyczy punktu 5 e rozdziału 6.9 – zgodnie z pkt 5 e rozdział 6.9 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) Wytycznych: „przepisów niniejszego podrozdziału, z wyłączeniem pkt 4, nie stosuje się, zgodnie z przepisem w art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do projektów objętych zasadami pomocy publicznej”.

Należy zauważyć, że kwestię rozliczania dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu reguluje art. 65 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. Wynika z niego, iż obowiązek pomniejszania dofinansowania o wartość wygenerowanego w trakcie realizacji projektu dochodu nie występuje w przypadku projektów realizowanych w oparciu o zasady udzielania pomocy publicznej (art. 65 ust. 5 lit. e Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013).

Przywołany w piśmie pkt 5 e rozdział 6.9 Wytycznych bazuje na ww. przepisie prawa wspólnotowego. W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej poziom dofinansowania jest z założenia niższy niż maksymalny dopuszczalny poziom w danym PO. Dodatkowe pomniejszenie wartości dofinansowania jest nieuzasadnione.

2)    Dotyczy pkt 12 rozdziału 8.4 - zgodnie z pkt 12 rozdziału 8.4 Wytycznych: „właściwa instytucja będąca stroną umowy, może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem”.

Zdaniem Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju powyższy zapis mówi o sytuacjach szczególnych, rażącego naruszenia, stąd celowo nie określono katalogu takich naruszeń. Powyższy zapis pozwala jednak na określenie przez każdą instytucję pełniącą funkcję Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 takiego katalogu i sposobu postępowania w ww. przypadkach. Przy czym sytuacje obniżania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem powinny znaleźć się w treści umowy o dofinansowanie lub wytycznych programowych. Niemniej jednak, do Instytucji Zarządzającej RPO należy wykładnia powyższego stanowiska w kontekście danego RPO, w szczególności uwzględniając zapisy Programu oraz przyjęty w jego ramach system wdrażania, w tym system instytucjonalny.

3)    Dotyczy punktu 6 rozdziału 8.4 – zgodnie z pkt 6 rozdziału 8.4 Wytycznych:

w przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS, tj. IZ PO lub IP PO, koszty pośrednie są kwalifikowane w wysokości połowy stawek”.

Powyższe sformułowanie oznacza, że w przypadku projektów realizowanych przez Instytucje lub urzędy, które pełnią lub fizycznie wykonują funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS, nie ma podstawy do stosowania pełnej wysokości stawek ryczałtowych przewidzianych dla rozliczenia kosztów pośrednich. Zdaniem Departamentu EFS Ministerstwa Rozwoju dotyczy to wszystkich komórek organizacyjnych (np. wydziałów lub departamentów) tych instytucji lub urzędów. Niemniej jednak, do Instytucji Zarządzającej RPO należy wykładnia powyższego stanowiska w kontekście danego RPO, w szczególności uwzględniając zapisy Programu oraz przyjęty w jego ramach system wdrażania, w tym system instytucjonalny.