Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15)

data publikacji: 30-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 września 2015 r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1065/2015 zatwierdził
nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
w ramach naboru nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15
termin naboru: 02.11.2015 r. – 13.11.2015 r.
konkurs ma charakter zamknięty

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:

  1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w terminie od 02.11.2015 r. od godziny 00:00 do 13.11.2015 r. do godziny 15:30 oraz
  2. w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu można dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Punkt Informacyjny (budynek A) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem doręczenia/nadać przesyłką kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego naboru znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl.