Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

data publikacji: 31-05-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2094/2016 zatwierdził nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

termin naboru: od 30.06.2016 r. do 01.08.2016 r.

konkurs ma charakter zamknięty

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach:

  1. wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w terminie od 30.06.2016 r. od godziny 00:00 do 01.08.2016 r. do godziny 15:30 oraz
  2. w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu można dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Punkt Informacyjny (budynek A) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego naboru znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl