Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

data publikacji: 04-04-2017

Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia, iż w celu upraszczania systemu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Z tego względu w zmienionych wytycznych:

  • umożliwiono, aby pracownicy instytucji systemu wdrażania danego programu operacyjnego również mogli uzyskiwać status kandydata na eksperta – zmiana przyczyni się do podniesienia jakości oceny projektów poprzez zaangażowanie w nią dodatkowych odpowiednio przygotowanych merytorycznie osób oraz będzie służyć usprawnieniu oceny projektów poprzez zwiększenie puli dostępnych w danych dziedzinach kandydatów na ekspertów;
  • zrezygnowano z obowiązku stosowania zasady „dwóch par oczu” podczas oceny projektów, rozumianej jako dwukrotną weryfikację tych samych aspektów projektów, w szczególności w zakresie oceny kryteriów o charakterze formalnym – nowe podejście do powyższej zasady będzie prowadziło do przyspieszenia procesu oceny projektów i w szczególności powinno znaleźć zastosowanie do jej pierwszego etapu, tj. oceny formalnej;
  • doprecyzowano formułę przeprowadzania konkursów podzielonych na etapy wskazując, że instytucja może zdefiniować etap jako część konkursu, w ramach której możliwe jest wybieranie projektów do dofinansowania, bez konieczności czekania na ocenę projektów, które zostaną złożone w następnych etapach konkursu. Dzięki temu projekty wnioskodawców aplikujących wcześniej będą szybciej oceniane i będzie możliwe wcześniejsze rozpoczęcie ich realizacji, bez konieczności czekania na zakończenie całego konkursu;
  • wprowadzono większą elastyczność dla instytucji zarządzającej w zakresie prowadzenia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego – doprecyzowano przesłanki dokonywania zmian na wykazie projektów zidentyfikowanych, w tym usuwania projektów z listy. Wskazano również możliwość określenia przez instytucję zarządzającą zakresu możliwych zmian w danym projekcie w okresie od jego identyfikacji do złożenia wniosku o dofinansowanie, co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie elastyczności procesów związanych z wyborem do dofinansowania tego typu projektów;
  • doprecyzowano i wyjaśniono zakres stosowania art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), dotyczącego uzupełniania braków formalnych i poprawiania oczywistych omyłek we wnioskach o dofinansowanie – zmiana przyczyni się do łatwiejszego odróżnienia przez właściwe instytucje tzw. wymogów formalnych od kryteriów wyboru projektów zatwierdzanych przez komitet monitorujący, a co za tym idzie zasad uzupełniania wniosku o dofinansowanie oraz korygowania projektów, a także skutków prawnych, które niosą te działania (np. pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niespełnienia wymogów oraz możliwość złożenia protestu od niespełnienia kryterium);
  • zmniejszono objętość dokumentu, w szczególności w zakresie, w którym właściwe instytucje mają swobodę działania (np. nazewnictwo kryteriów wyboru projektów) oraz w części reguł uzupełniających dotyczących EFS.

Do pobrania: