Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

data publikacji: 05-08-2016

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów w przedmiotowej sprawie umieszczonych na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 28 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).

Tekst jednolity ustawy PZP (po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy w podzakładce Prawo Zamówień Publicznych – Regulacje/Prawo Krajowe.