Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązujące zasady związane z stosowaniem dokumentu pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej” (zwanego dalej Taryfikatorem)

data publikacji: 11-01-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Rozwoju przypomina obowiązujące zasady związane z stosowaniem dokumentu pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej” (zwanego dalej Taryfikatorem):
Taryfikator został opracowany w oparciu o regulację wspólnotową pn. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych, która określa kryteria i wskaźniki dotyczące obliczania wartości korekt finansowych w odniesieniu do szkód powstałych w budżecie Unii Europejskiej. Natomiast, samo nakładanie korekt finansowych ma prowadzić do sytuacji, w których 100% wydatków rozliczanych w ramach zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie będzie zgodne zarówno z regulacjami wspólnotowymi, jak i krajowymi.

Stwierdzenie nieprawidłowego wydatkowania środków w ramach projektów dotyczy wszystkich źródeł finansowania, zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) jak i krajowego wkładu publicznego oraz ewentualnie wkładu prywatnego. Zatem podstawą obliczenia kwoty korekty finansowej przy zastosowaniu Taryfikatora powinna być zarówno wartość dofinansowania z EFS, jak i wartość krajowego wkładu publicznego (tzw. współfinansowanie) oraz ewentualnie wkładu prywatnego. Metodologię naliczania korekty ujętą w Taryfikatorze każdorazowo należy odnieść do całości kwestionowanego wydatku. Nie jest możliwe, aby korekta finansowa została nałożona wyłącznie na środki pochodzące z UE, jeżeli kwestionowany wydatek finansowany był zarówno ze środków wspólnotowych, jak i krajowych oraz ewentualnie prywatnych. Jednocześnie zwrotowi podlega tylko nieprawidłowo wydatkowana część dofinansowania, tj. zwrotowi nie podlega wkład własny.

Powyższe zostało doprecyzowane w Zasadach finansowania PO KL, tj. „Jako kwotę podlegającą zwrotowi należy rozumieć zarówno kwotę wypłaconą z budżetu środków europejskich, jak też dotację celową, która stanowi krajowy wkład publiczny w ramach projektu (w przypadku konieczności zwrotu dotacji rozwojowej mówimy o jednej kwocie podlegającej zwrotowi). W związku z powyższym łączna kwota wypłacona z obydwu źródeł stanowi kwotę podlegającą zwrotowi, od której mogą być naliczane odsetki”.