Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja IZ POWER w zakresie powtórnej weryfikacji ogólnego kryterium oceny formalnej nr 10 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

data publikacji: 08-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację IZ POWER w kwestii powtórnej weryfikacji ogólnego kryterium oceny formalnej nr 10 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER) dotyczącego obrotu wnioskodawcy i partnerów.

Zgodnie z brzmieniem kryterium oceny formalnej nr 10 wyboru projektów w ramach PO WER: „Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe”

W świetle art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, dalej jako: „ustawa wdrożeniowa 2014-2020”): „umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania”.

IZ PO WER podkreśla, że w przypadku wnioskodawców, którzy w ramach jednego konkursu PO WER złożyli więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie i zostali wybrani do dofinansowania, w pierwszej kolejności IOK powinna sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia kryterium formalne w zakresie posiadania odpowiedniego obrotu finansowego do realizacji więcej niż jednego projektu. Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę omawianego kryterium powinna być dokonywana również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, uwzględniając umowy na dzień dokonywania tej weryfikacji. Jeśli wnioskodawca (i jego partnerzy) posiadają odpowiedni obrót, by realizować więcej niż jeden projekt, wówczas IOK powinna podpisać umowy o dofinansowanie tych projektów. Jeśli nie, to, mimo, że ww. kryterium zostało uznane za spełnione na etapie oceny formalnej (gdy bazowano na treści jednego wniosku o dofinansowanie), w opinii IZ PO WER, IOK powinna podjąć działania mające na celu przyznanie dofinansowania tylko w zakresie tego projektu, który w większym stopniu przyczyni się do realizacji celów programu. Co do zasady, powinien to być ten projekt, który znajduje się wyżej na liście rankingowej. Natomiast w przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie tego samego wnioskodawcy otrzymał tę samą liczbę punktów i jednocześnie otrzymał rekomendację do dofinansowania, IOK powinna wybrać do dofinansowania ten projekt, w którym zostały sprecyzowane wskaźniki przyczyniające się w większym stopniu do realizacji celów programów. Tym samym IOK może podjąć decyzję o podpisaniu jednej umowy i odstąpić od podpisania drugiej z uwagi na niespełnienie kryterium obrotu.

Zgodnie z brzmieniem ww. kryterium formalnego, potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera jest oceniany łącznie. Należy jednak podkreślić, że omawiane kryterium nie dotyczy wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych a jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Z praktycznego punktu widzenia IZ POWER zaleca, aby w konkursach PO WER określać w kryteriach dostępu wyboru projektów możliwość złożenia tylko jednego wniosku o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę. Celem takiego kryterium jest umożliwienie większej liczbie różnych beneficjentów skorzystania z dofinansowania projektów oraz zapewnienie lepszej jakości składanych projektów, a tym samym uniknięcie wielokrotnego finansowania podobnych działań.

Natomiast, gdy ten sam podmiot występuje jako beneficjent (lider) w trzech projektach, a umowa o dofinansowanie jednego z nich została już podpisana, wówczas przed podpisaniem kolejnej umowy należy zweryfikować, czy w kolejnym projekcie partnerstwo ma wystarczający potencjał finansowy do realizacji tego projektu, bowiem potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/ów jest oceniany łącznie. W projekcie weryfikujemy łącznie potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera w odniesieniu do wydatków w roku kalendarzowym, w którym łączne wydatki wnioskodawcy i partnera są najwyższe w ocenianym projekcie z uwzględnieniem podpisanej już wcześniej umowy o dofinansowanie projektu, gdzie w ocenianym projekcie partner jest liderem projektu. W sytuacji, gdy łącznie wnioskodawca i partner projektu posiadają odpowiedni potencjał finansowy do realizacji projektu, powinien zostać oceniony pozytywnie. Natomiast, gdy łączny potencjał finansowy nie jest odpowiedni do realizacji projektu, wówczas to kryterium powinno zostać ocenione negatywnie.

IZ PO WER podkreśla, że przy ponownej weryfikacji kryteriów dokonywanej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w sytuacji gdy oceniony projekt nie spełnia kryterium wyboru w PO WER, podstawą od odstąpienia od podpisanej umowy o dofinansowanie jest art. 52 ustawy wdrożeniowej 2014-2020.