Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie finansowania 2014-2020

data publikacji: 30-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju w kwestii pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 – 2020: osobę bezrobotną, będącą uczestnikiem projektu EFS, która została skierowana na wyposażone lub doposażone w projekcie EFS stanowisko pracy, a jej zatrudnienie nie jest subsydiowane z projektu EFS, można uwzględnić w efektywności zatrudnieniowej. Podpisana przez taką osobę umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna musi spełniać określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Za moment rozpoczęcia pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej oraz jednocześnie datę zakończenia udziału osoby bezrobotnej w projekcie należy przyjąć datę podjęcia pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy.

Jednocześnie zaznacza się, że do efektywności zatrudnieniowej nie należy wliczać osób bezrobotnych, które nie były uczestnikami projektu EFS, tj. nie uczestniczyły w innych formach wsparcia.