Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o uruchomieniu nowej Bazy konkurencyjności i obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań

data publikacji: 23-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o uruchomieniu nowej Bazy konkurencyjności oraz obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań, co wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Narzędzie do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczone jest do stosowania dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (w tym
PO WER). Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko
IZ PO WER w przedmiotowym temacie. IZ PO WER informuje o szczegółach
dot. wygaszania dotychczasowego narzędzia i przechodzenia na narzędzie docelowe.

W dniu 7.12.2015 r. udostępniono docelową Bazę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020, nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl. W przypadku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązek upubliczniania nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od 1.01.2016 r.Kolejne zapytania ofertowe, także dla projektów w których upubliczniano już ogłoszenia na dotychczasowej bazie (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl), należy publikować wyłącznie poprzez nowe narzędzie.

Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku
z upłynięciem z końcem roku terminu kwalifikowalności środków nie przewiduje się potrzeby utrzymywania narzędzia do rejestracji nowych zapytań. Jednocześnie dotychczasowe narzędzie jako archiwum będzie utrzymywane do 11.2016 r.

Blokada rejestracji nowych użytkowników w dotychczasowej Bazie nastąpi 31.12.2015 r., będzie ona dotyczyła zarówno beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak
i beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Konta zarejestrowanych użytkowników zarówno w przypadku PO WER jak i PO KL pozostaną nadal aktywne. Ma to na celu dokończenie upublicznionych już zapytań ofertowych np. wskazanie wykonawcy. Konta będą aktywne do 1.03.2016 r. Po tej dacie wszystkie konta zostaną dezaktywowane. Jednocześnie od nowego roku na dotychczasowym narzędziu nie powinny być już upubliczniane nowe zapytania ofertowe.