Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach WRPO 2014-2020

data publikacji: 09-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia pytania i odpowiedzi związane z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17.

Do pobrania: