Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

data publikacji: 04-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. Minister Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 lutego br. (Dz. U. z 2016, poz. 200) i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do nieprawidłowości stwierdzonych od dnia 3 marca 2016 r.

Zgodnie z §2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w danym zamówieniu, korekta finansowa jest nakładana na wydatki objęte współfinansowaniem UE poniesione w ramach tego zamówienia. Niemniej jednak §20 ust. 3 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 określone zostało, że korekty finansowe nakładane za naruszenie postanowień §20 ust. 1 umowy o dofinansowanie obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem procedur, tj. zarówno ze środków dofinansowania (środki europejskie i dotacja celowa), jak też wkładu własnego. W odniesieniu do części wydatku poniesionego na zamówienie objęte nieprawidłowością ze środków dotacji celowej i wkładu własnego, przedmiotowe rozporządzenie ma charakter pomocniczy i może służyć do obniżania kwoty korekty. Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/200.