Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+

data publikacji: 14-06-2016

W związku z ogłoszonym konkursem, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza w piątek 1 lipca 2016 r.:

  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje rynku pracy,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • państwowe jednostki budżetowe

z terenu województwa wielkopolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+: Aktywna integracja – projekty konkursowe [wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR].

Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje m.in. na temat kryteriów wyboru projektów oraz zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie przy aplikowaniu o wsparcie dla osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 1 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, Budynek B, sala 55.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do 27 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do 27 czerwca 2016 r. do godz. 10:00. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. WUP w Poznaniu zastrzega sobie prawo przyjęcia maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. Najpóźniej dwa dni przed spotkaniem otrzymają Państwo telefoniczne potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku zgłoszenia na spotkanie osób z niepełnosprawnościami, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wcześniejsze przekazanie informacji w tej sprawie telefonicznie (61 846 38 23) lub na formularzu zgłoszeniowym. Postaramy się w miarę możliwości stworzyć dla Państwa dogodne warunki uczestnictwa w spotkaniu.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: