Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko interpretacyjne IZ POWER w zakresie powtórnej weryfikacji ogólnego kryterium oceny formalnej dotyczącego obrotu wnioskodawcy i partnerów

data publikacji: 20-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko IZ POWERw zakresie powtórnej weryfikacji ogólnego kryterium oceny formalnej nr 10 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczącego obrotu wnioskodawcy i partnerów.

            Zgodnie z brzmieniem kryterium oceny formalnej nr 10 wyboru projektów w ramach PO WER: „Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe”.

            W świetle art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146): „umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania”.

            Należy podkreślić, że co do zasady Instytucja Organizująca Konkurs nie ma bezpośredniego dostępu do danych dotyczących obrotów wnioskodawców i w tym zakresie oceniając kryterium bazuje na danych dostarczonych przez wnioskodawcę. Dlatego, zdaniem IZ POWER, Instytucja Organizująca Konkurs przy ponownej weryfikacji ww. kryterium przed podpisaniem umowy powinna wziąć pod uwagę te dane dotyczące obrotu wnioskodawcy, które były oceniane na etapie wyboru projektu i które są ujęte we wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku, gdy projekty oceniane były w ramach konkursu ogłaszanego w roku 2016 na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie odnoszących się do obrotu za zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy 2015, zaś umowy o dofinansowane planowane są do podpisania w I kwartale 2017 roku, wówczas ponowna ocena spełnienia ww. kryterium dokonywana jest na podstawie tych danych, które były oceniane na etapie wyboru projektu, tj. w tym przypadku obrót za rok 2015. IZ POWER nie znajduje podstaw, aby przy powtórnej weryfikacji spełnienia kryterium formalnego brać pod uwagę zaktualizowaną informację dotyczącą osiągniętego obrotu za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, tj. rok 2016, skoro podpisanie umów o dofinansowanie projektu planowane jest na I kwartał 2017 r. Takie podejście, w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich beneficjentów, wymagałoby pozyskiwania od wszystkich wnioskodawców zaktualizowanych danych dotyczących obrotu w przypadku każdego konkursu, w którym złożenie wniosku o dofinansowanie ma miejsce w innym roku kalendarzowym niż podpisanie umowy o dofinansowanie i z tego względu wydaje się niezasadne.