Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko interpretacyjne IZ POWER dotyczące finansowania w ramach projektu POWER egzaminów poprawkowych dla uczestników

data publikacji: 13-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko IZ POWER dotyczące finansowania w ramach projektu POWER egzaminów poprawkowych dla uczestników.

Przede wszystkim, nie można jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku każdego projektu POWER zasadne będzie kwalifikowanie wydatków związanych z finansowaniem egzaminów poprawkowych dla uczestników projektów POWER. Każdą sprawę związaną z realizacją projektu POWER należy rozpatrywać indywidualnie w oparciu o całą dokumentację, w szczególności o zapisy wniosku o dofinansowanie uwzgledniające specyfikę projektu. Przede wszystkim należy rozważyć, jaki jest cel danego projektu, czemu miały służyć zaplanowane szkolenia oraz jaka grupa docelowa została objęta wsparciem. Należałoby jednak przede wszystkim sprawdzić, czy beneficjent w szczegółowym budżecie projektu zaplanował wydatki związane z realizacją egzaminów poprawkowych, ewentualnie czy ma na ten cel oszczędności w projekcie, oraz jaką zdawalność egzaminów założył. W tym kontekście istotne mogą być także dane rynkowe/statystyczne dotyczące zdawalności danego egzaminu poza projektami unijnymi.

Zdaniem IZ POWER, w przypadku niektórych grup docelowych lub rodzajów egzaminów zasadnym może być finansowanie w ramach projektu egzaminów poprawkowych dla uczestników projektów. Należy mieć na względzie fakt, iż w projektach POWER grupę docelową stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy, a nadrzędnym celem programu jest poprawienie sytuacji tych osób na rynku pracy lub doprowadzenie ich do zatrudnienia.

Ostateczna decyzja w sprawie kwalifikowalności wydatków należy do strony umowy o dofinansowanie projektu.