Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych

data publikacji: 23-08-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej wykładnię art. 190 ustawy z dnia
27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (zwaną dalej ufp) w kontekście rozliczania wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych.

Art. 67 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 przewiduje cztery formy „dotacji i pomocy zwrotnej”:

a)    zwrot kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, wraz, w stosownych przypadkach, z wkładami rzeczowymi i amortyzacją;

b)    standardowe stawki jednostkowe;

c)    kwoty ryczałtowe nieprzekraczające 100 000 EUR wkładu publicznego;

d)    finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, obliczone przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.

Jeżeli przepisy dotyczące poszczególnych funduszy nie ograniczają form dotacji i pomocy zwrotnej mających zastosowanie do określonych operacji (art. 67 ust. 1 in fine), beneficjent – przy spełnieniu określonych warunków może otrzymać dofinansowanie w jednej z powyższych form.

Zgodnie z art. 190 ufp, w przypadku, gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia.

Należy podkreślić, że obowiązek prowadzenia prowspólnotowej wykładni przepisów krajowych oznacza, że nie może wystąpić sytuacja, w której skorzystanie z uprawnienia wynikającego bezpośrednio z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zostanie uniemożliwione na skutek ograniczenia wynikającego z prawa krajowego. Konieczne jest zatem wypracowanie takiej wykładni art. 190 ufp, aby wymienione tam podmioty mogły bez przeszkód stosować metody określone w art. 67 ust. 1 lit. b, c i d rozporządzenia.

Art. 190 ufp, określając termin na złożenie wniosku o płatność odnosi się do „poniesionego wydatku kwalikowalnego”. Należy zauważyć, że podobne sformułowanie znajduje się w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia – mowa tam o „poniesionych i zapłaconych kosztach kwalifikowalnych”. Już zatem wykładnia literalna może prowadzić do wniosku, iż art. 190 odnosi się do rozliczenia formy dotacji określonej w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia, natomiast nie znajduje zastosowania do form określonych w lit. b, c i d.

Skoro zatem formy otrzymania (a zatem i rozliczenia) dotacji określone w lit. b-d nie wymagają dokumentowania poniesienia kosztów/ wydatków, należy stwierdzić, że – w przypadku rozliczania wydatków za pomocą stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych – art. 190 ufp nie znajduje zastosowania.

Należy także zaznaczyć, że wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu UE klasyfikowane są w wyraźnie wskazanych odpowiednich czwartych cyfrach paragrafów ujętych w załączniku 4 dorozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).

Zatem w sytuacji, gdy wydatki w ramach EFRR, EFS i FS są kwalifikowalne i mieszczą się w zakresie projektu, powinny one być klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9”. Niezrozumiała przy tym jest propozycja ujęcia tych zadań z czwartą cyfrą paragrafu „0”, bez możliwości zrefundowania wskazanych wydatków.