Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie definicji przedsiębiorstwa społecznego

data publikacji: 06-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie definicji przedsiębiorstwa społecznego, o której mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z udziałem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że spółdzielnia socjalna jest z założenia przedsiębiorstwem społecznym zgodnie z Rozdziałem 3, pkt 15 ww. Wytycznych. W związku z tym nie jest zasadne weryfikowanie jej statusu poprzez szczegółową analizę związaną ze spełnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 20.