Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii wysokości wypłacanych stypendiów szkoleniowych czy stażowych w przypadku wystąpienia udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych

data publikacji: 18-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii wysokości wypłacanych stypendiów szkoleniowych czy stażowych w przypadku wystąpienia udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

A zatem z powyższego wynika, iż bezrobotni mają prawo do zasiłku i stypendium w okresie udokumentowanej niezdolności do pracy. Natomiast przepisy, na podstawie których pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa odnoszą się w cytowanym przepisie jedynie do wskazania okresów niezdolności do pracy branych pod uwagę przy obliczaniu stypendium lub zasiłku.

W związku z tym, zasiłek i stypendium za okres niezdolności do pracy przysługujące bezrobotnym na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…) powinny być wypłacane w pełnej wysokości tj. 100 % należnej kwoty świadczenia.