Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uwaga zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

data publikacji: 03-02-2017

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 stycznia br. naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+, numer RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17, w wyniku problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż planowany wskaźnik produktu uzyskany w wyniku realizacji – wskaźnik specyficzny dla projektu:

  • Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (wsparcie nie mniej niż 2 formami wsparcia określonymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD))

został skrócony do formy:

  • Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowaneu danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,

w związku z wymogami Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ograniczona liczba znaków).

W wyniku powyższego zmianie ulegają zapisy dotyczące przedmiotowego wskaźnika w Naborze nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17 oraz załączniku nr 2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.