Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

data publikacji: 02-01-2017

Od 1 stycznia 2017 r., na podstawie Uchwały nr 3060/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 grudnia 2016r., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy” - Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne” - Działanie 7.1 „Aktywna integracja”.

W związku z powyższym dokumenty dotyczące realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zadań, w tym umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020, zostaną odpowiednio zmodyfikowane.