Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia IZ POWER dotyczące rozbieżności w zakresie ujmowania wkładu własnego w systemie SL2014

data publikacji: 09-09-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej wyjaśnienia IZ POWER dot. rozbieżności w zakresie ujmowania wkładu własnego w systemie SL2014 w module umowy, który nie odwzorowuje w całości złożonych w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) wniosków o dofinansowanie (zgłoszenia na SD POWR-1069, POWR-1070).

            Zgodnie z wzorem Wniosku o dofinansowanie Beneficjent wnosi obowiązkowy wkład własny, który z reguły (za wyjątkiem wkładu rzeczowego) nie jest przypisany do żadnego wydatku. W SOWA nie ma obecnie mechanizmów przypisania wkładu własnego pieniężnego do poszczególnych wydatków i nie ma planów ich wprowadzenia. Z punktu widzenia oceny projektu co do zasady nie ma bowiem znaczenia, za który wydatek Beneficjent zapłaci z własnych środków.

            W systemie SL2014 wszystkie wydatki są prezentowane w podziale na wydatki kwalifikowalne i dofinansowanie. Ponieważ system SL2014 wymaga danych dotyczących wartości dofinansowania dla poszczególnych wydatków, a brak takich informacji we wniosku o dofinansowanie, wykorzystano mechanizm automatycznego, proporcjonalnego podziału wydatków na dofinansowanie i wkład własny. W rzeczywistości w projektach występują zarówno wydatki finansowane w całości z dofinansowania, w całości z wkładu własnego bądź w części z dofinansowania i wkładu własnego, dlatego takie sztuczne rozbicie wydatków oznacza, że wprowadzone dane są prawdziwe dla wartości całego projektu, mogą jednak nie być prawdziwe dla poszczególnych wydatków. Faktyczny poziom dofinansowania w odniesieniu do pojedynczej pozycji może przekraczać wartość przypisaną w SL2014 z uwagi na mechanizm automatycznego, proporcjonalnego podziału wydatków na dofinansowanie i wkład własny. Nie ma jednak potrzeby ręcznego korygowania tych danych w SL2014 na poziomie umowy.

            We wnioskach o płatność na poziomie wydatków należy podawać faktyczne wartości dofinansowania.