Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne dotyczące plakatu A3

data publikacji: 05-04-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko IZ PO WER odnośnie interpretacji Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dotyczącej plakatów w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku realizacji działań w ramach projektu w kilku lokalizacjach, plakat A3 należy umieścić w każdej z nich.

Rola plakatu

Rolą plakatów nie jest zachęcenie do udziału w projekcie, ale zakomunikowanie, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stąd wymóg zamieszczenia go we wszystkich lokalizacjach projektu, np. w miejscach odbywania stażu. 

Zawartość plakatu

Ponadto, plakat musi zawierać określone informacje, takie jak nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo – znaki FE i UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). Beneficjent ma możliwość zamieszczenia na plakacie dodatkowych informacji o projekcie. Można skorzystać z wzorów plakatów udostępnionych przez IZ PO WER na stronie internetowej www.power.gov.pl lub stworzyć własny wzór, zgodny z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji . Ważne, aby informacje były czytelne i dobrze widoczne.

Wyjątki, sytuacje szczególne

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji przewidziano, że w uzasadnionych przypadkach (gdy zastosowanie opisanych w ww. Podręczniku wymogów dotyczących formy oznakowania projektu wpływałoby m. in. negatywnie na realizację projektu), możliwe jest zastosowanie innej formy oznaczeń projektu na plakacie A3. W związku ze zgłaszanymi do IZ przez IP uwagami Powiatowych Urzędów Pracy odnośnie podawania w plakatach zamieszczanych u pojedynczych pracodawców kwoty dofinansowania całego projektu, WUP w Poznaniu informuje, że w tym przypadku możliwa jest modyfikacja wzoru plakatów polegająca na niepodawaniu w jego treści wysokości kwoty dofinansowania projektu. Odstępstwo to jest możliwe, gdyż podanie tej informacji mogłoby zostać niewłaściwie zrozumiane lub wprowadzić w błąd w sytuacji, gdy plakat jest umieszczany w siedzibie pracodawcy, u którego odbywają się pojedyncze staże, a na plakacie widnieje informacja o wielomilionowej kwocie udzielonego wsparcia. W tych okolicznościach wystarczy podanie ogólnej informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania promocyjne

Projektodawcy w celu realizacji zadań promocyjnych powinni stworzyć odrębne wzory plakatów, których celem będzie np. poinformowanie potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w projekcie lub o oferowanych w nim formach wsparcia.