Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych

data publikacji: 24-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia IZ POWER dotyczące prawidłowości stosowania kwot ryczałtowych. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przewidują rozliczanie wydatków projektów w oparciu o metody uproszczone, do których należą m. in. kwoty ryczałtowe. Zgodnie z postanowieniami ww. Wytycznych, kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Z powyższego wynika, że jedno zadanie przewidziane do realizacji w projekcie powinno być objęte jedną kwotą ryczałtową.