Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

data publikacji: 05-08-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawiadamia o uruchomieniu 15 lipca 2016 r. Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który dostępny jest na stronie internetowej https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl. Jest to publiczny rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce.

Oprócz informacji o kwalifikacjach w ZRK będą gromadzone informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji – niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji. Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej. Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności w ZRK znajdą się kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Następnie w rejestrze znajdą się tzw. kwalifikacje rynkowe, które zgłaszane będą przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło. Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Obecność kwalifikacji w ZRK będzie oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisanemu jej poziomu PRK będzie można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK). Wprowadzenie ZSK sprawi, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami, a także wzmocniona zostanie jakość kursów i szkoleń.

Świadectwa i certyfikaty, które znajdują się w ZRK będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dostępny będzie na portalu ZSK, za pomocą ogólnodostępnych przeglądarek internetowych.

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem ZRK należy kierować za pośrednictwem adresu e-mail: zrk@parp.gov.pl. Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl