Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER 2014-2020 (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 6 z dnia 28 listopada 2016 r.)

data publikacji: 15-12-2016

W dniu 28 listopada 2016 r. został zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej POWER 2014-2020. Aktualna wersja 6 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.power.gov.pl.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. dokument znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program POWER 2014-2020/Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.