Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim

data publikacji: 26-01-2015

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Agrotec Polska Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim”. Ewaluacja została przeprowadzona na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie lipiec - listopad 2014 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele badania obejmowały:

  1. Ocenę skuteczności działań realizowanych w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim.
  2. Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w okresie programowania 2014 – 2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, w tym dopasowania kwalifikacji do zmieniających się możliwości psychofizycznych pracowników.

W ramach badania opracowana została diagnoza sytuacji osób powyżej 45/50 roku życia w województwie wielkopolskim. Przeanalizowano strukturę wsparcia oferowanego osobom powyżej 45/50 roku życia w ramach PO KL oraz dokonano oceny skuteczności dotychczas podejmowanych działań. Ponadto wypracowano rekomendacje mające wspomagać instytucje zaangażowane w realizację działań wspierających aktywność zawodową mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 45 lat w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w badaniu serdecznie dziękujemy.

Do pobrania: