Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego

data publikacji: 26-01-2015

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Agrotec Polska Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego”. Ewaluacja została przeprowadzona na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie lipiec - listopad 2014 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie obejmowało:

  1. Ocenę wpływu EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
  2. Ocenę wpływu EFS na wzrost konkurencyjności województwa wielkopolskiego.

W ramach badania określono wpływ działań w ramach PO KL zarówno na zmniejszenie dysproporcji między subregionami, jak i w obrębie subregionów w podziale miasto – wieś, centrum – peryferie. Przedstawiono także wpływ PO KL na ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej, które jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju regionalnego i spójności społecznej. Oceny wpływu działań realizowanych w ramach PO KL na wzrost konkurencyjności dokonano przy założeniu, iż zmniejszanie dysproporcji i barier rozwojowych może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności. W wyniku ewaluacji wypracowano rekomendacje możliwe do wykorzystania w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu poprawy spójności terytorialnej oraz konkurencyjności województwa wielkopolskiego.

Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w badaniu serdecznie dziękujemy.

Do pobrania: