Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacja badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim”

data publikacji: 09-06-2015

                       

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 2 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim” z Wykonawcą – firmą ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Głównym celem przedmiotowego badania jest dokonanie oceny skuteczności oraz użyteczności działań realizowanych w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej oraz społecznej osób poniżej 30 roku życia w województwie wielkopolskim. Istotne będzie także wskazanie rekomendacji możliwych do wdrożenia w ramach działań współfinansowanych z EFS zaplanowanych do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach badania przeprowadzone zostaną m.in. wywiady bezpośrednie i internetowe oraz zogniskowane wywiady grupowe z uczestnikami projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL oraz z mieszkańcami Wielkopolski. Badaniem objęci zostaną również projektodawcy oraz przedstawiciele instytucji z terenu województwa. Badania terenowe zostaną zrealizowane do końca sierpnia br.

WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o współpracę z zespołem badawczym i udział w badaniu. Podczas badania członkowie zespołu badawczego będą kierować się zasadą poufności informacji uzyskiwanych w trakcie badania, a dane będą zbierane zgodnie z zasadą anonimowości wyłącznie w celu wykorzystania ich w analizie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją badania prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ewaluacji i Monitoringu EFS pod nr tel. 61 846 37 30.

Zakończenie badania zaplanowano na drugą połowę października br.