Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w zakresie stosowania ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020

data publikacji: 24-06-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w celu usprawnienia wdrażania projektów współfinansowanych z EFS Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z Art.68 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zdecydowało o możliwości stosowania uproszczonego, ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich do wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem,że stawka jest obliczona na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń. W związku z powyższym, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. określono definicję ryczałtowych kosztów pośrednich, ich wartość uzależnioną od wartości projektu i typu projektu lub podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację oraz zasady stosowania stawek ryczałtowych. Należy podkreślić, iż definicja kosztów pośrednich zawarta w ww. Wytycznych obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których szczegółowy, choć otwarty katalog został wskazany w przedmiotowych Wytycznych. Wydatki objęte definicją nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. W praktyce, podmiot dokonujący oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma obowiązek zweryfikować, czy w ramach zadań merytorycznych określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie oraz zapewnić brak podwójnego finansowania w projekcie.

Koszty pośrednie obejmują m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:

  • koordynowanie i nadzorowanie projektu,
  • rozliczanie, w tym monitorowanie,
  • organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
  • prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
  • informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
  • obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
  • obsługa sekretariatu i kancelarii,
  • obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.

Co więcej, dotyczy to ww. czynności bez względu na fakt, kto i w jakiej formie je wykonuje (np. osoby fizyczne bez względu na nazwę stanowiska osób zaangażowanych do wykonywania czynności, formę ich zaangażowania i wynagrodzenia lub zaangażowane podmioty zewnętrzne - wykonawcy). Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych.