Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 02-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 roku , w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniono wniosek o dofinansowanie projektu przekazany do ponownej oceny merytorycznej na skutek uwzględnienia protestu.

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznejw ramach konkursu Nr PO KL/9.1.2/1/09
 
Lp.
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
 
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekt odrzucony
 
1
POKL.09.01.02-30-158/09
Centrum Edukacyjne ,,Sukcesy’’ Irena Matłosz
ul. Gajowa 8/1
60-815 Poznań
MATURA
Z SUKCESEM
65,00
0,00
Projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktowego
w pkt. 3.1