Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr POKL/9.2/1/12 (powstałe oszczędności)

data publikacji: 24-03-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/9.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucja Pośrednicząca zwiększyła pulę środków przeznaczonych na przedmiotowe Poddziałanie o wartość 1 100 000,00 PLN. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP w dniu 21.09.2012 r. do dofinansowania przyjęto następujący projekt:

 

Do pobrania: