Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1 i Poddziałaniu 9.1.1 PO KL

data publikacji: 24-02-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji w ramach Priorytetu VII i IX, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do:

  1. Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL,
  2. Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Zmiany w obydwu dokumentach polegają wyłącznie na wprowadzeniu możliwości realizacji projektów do 31 grudnia 2015 r., tj. do końca okresu kwalifikowalności.

IZ PO KL jednocześnie informuje, że możliwość realizacji projektów do 31 grudnia 2015 r., nie dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w oparciu o kryteria wyboru projektów wskazujące okres realizacji projektów przypadający przed 31 grudnia 2015 r. (np. do 30 czerwca 2015 r.). Nie ma bowiem możliwości zmiany kryterium dostępu dla projektów, które zostały już przyjęte do realizacji.

Zmiany wchodzą w życie od 18 lutego 2015 roku.

Pliki do pobrania: