Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12

data publikacji: 21-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu otwartego nr POKL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Instytucja Pośrednicząca zwiększyła pulę środków przeznaczonych na przedmiotowe Poddziałanie o wartość 2 881 134,67 PLN. W związku z powyższym na podstawie list rankingowych ogłoszonych na stronie internetowej WUP w dniach 05.07.2012, 28.11.2012, 12.12.2012 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty:

Do pobrania: