Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyodrębniona pula środków skierowanych wyłącznie do osób do 30 roku życia w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/13

data publikacji: 26-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętegonr PO KL/6.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Biorąc pod uwagę duży odsetek osób młodych wśród bezrobotnych, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej oraz apelem Komisji Europejskiej do państw członkowskich w celu zwiększenia liczby projektów skierowanych do osób młodych, decyzją IP wartość zwiększonej alokacji w wysokości 4 600 000,00 PLN przeznaczono na projekty z wyodrębnionej puli środków skierowanych wyłącznie do osób do 30 roku życia. W związku z powyższym na podstawie listy rankingowej ogłoszonej na stronie internetowej WUP 21.08.2013 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty: