Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zawieszenia konkursu otwartego w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 06-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/6.2/1/10 zostaje zawieszony z dniem 13 lipca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 29 czerwca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.