Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana wymiaru obowiązkowej stawki rentowej

data publikacji: 28-02-2012

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w wyniku której z dniem 1 lutego br. zwiększył się wymiar obowiązkowej stawki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL.

W opinii IZ PO KL, w przypadku zmiany prawa skutkującej zwiększeniem wydatków po stronie Beneficjenta możliwe jest:

  • w pierwszej kolejności, wykorzystanie ewentualnych oszczędności na pokrycie zwiększonych kosztów(w tym przesunięcie środków pomiędzy zadaniami)

Zgodnie z przyjętą w Programie zasadą elastyczności budżetu, Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu, a nie ze zgodności poniesionych przez niego wydatków z poszczególnymi pozycjami Szczegółowego budżetu. Nie zapominając o fakcie, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej "Wytyczne") wiążą Beneficjenta limitami wydatków określonymi dla każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku  o dofinansowanie projektu, możliwe jest ponoszenie w ramach danego zadania wydatków  odmiennych (zarówno co do ich wysokości jak i charakteru) od założonych w budżecie, przy  zachowaniu ogólnych zasad kwalifikowalnosci.

Ponadto, Wytyczne dopuszczają dokonywanie przez Beneficjenta, bez zgody podmiotu będącego stroną umowy, przesunięć w budżecie projektu określonym  w zatwierdzonym wniosku  o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego są  przesuwane środki oraz na zadanie, na które są przesuwane środki. Powyższe przesunięcia nie  mogą jednak m.in. zwiększać wartości zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, ani zwiększać łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarządzającego projektem. Ewentualne przesunięcia muszą więc być dokonywane z poszanowaniem tej zasady.

Jednocześnie, nie należy zapominać o przewidzianej w Wytycznych możliwości wykorzystania, za zgodą  podmiotu będącego stroną umowy, oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, o ile Beneficjent wykaże, iż konieczność  przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większej niż zaplanowana jest wynikiem znaczącego wzrostu cen. W związku z powyższym, w opinii IZ PO KL możliwe jest uznanie, że w przypadku wzrostu stawki rentowej, dopuszcza się udzielenie przez IP  zgody na pokrycie tych wydatków z oszczędności wynikających z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, o których mowa powyżej.

  • w  przypadku braku oszczędności - negocjowanie budżetu

Instytucja Pośrednicząca może rozważyć możliwość zwiększenia dofinansowania wynikającego tylko i wyłącznie z ww. sytuacji, o ile posiada dostępną alokację i Beneficjent o to wnioskuje, uzasadniając konieczność przeprowadzenia negocjacji brakiem środków. Możliwość ich podjęcia  wynika bezpośrednio  z Wytycznych (3.1 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków, pkt 2), wskazujących, iż w przypadku zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na  wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, podmiot będący stroną umowy negocjuje z Beneficjentem ewentualne zmiany w budżecie projektu.