Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aplikacja służąca analizie i monitorowaniu uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS - ADU EFS 2.0

data publikacji: 15-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło rozbudowaną wersję aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS pod nazwą ADU_EFS_2.0, która została poszerzona o wskaźniki monitorowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dzięki czemu może zostać wykorzystana także przez beneficjentów realizujących projekty z Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Inicjatywy i poza nią.

Aplikacja służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLKW 2014).

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia danej formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie uczestnik otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia tylko raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy formach takich jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie (inne niż TIK).

Do pobrania: