Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia skierowanego do nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie wielkopolskim”

data publikacji: 18-12-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytut Badań Edukacyjnych, zakończył realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia skierowanego do nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie wielkopolskim”. Ewaluacja została przeprowadzona na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie obejmowało:

  1. ocenę użyteczności wsparcia uzyskanego w ramach Działania 9.4 PO KL w pracy zawodowej uczestników projektów
  2. ocenę uzupełniania się wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.4 PO KL z innymi działaniami z EFS lub finansowanymi z innych źródeł
  3. wskazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL wsparcia oraz projektów komplementarnych wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL z innymi podejmowanymi działaniami.

W toku badania zrealizowane zostały wywiady bezpośrednie, internetowe i telefoniczne z uczestnikami, którzy zakończyli udział we wsparciu w ramach Działania 9.4 PO KL. Przeprowadzono również wywiady pogłębione z projektodawcami realizującymi projekty w ramach Działania 9.4 PO KL oraz przedstawicielami instytucji posiadającymi wiedzę na temat działań komplementarnych.

Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w badaniu serdecznie dziękujemy!

Do pobrania: